Cung cấp các dịch vụ

Farmstay sản xuất và bảo tồn tre

Phát triển các công trình tre

Trung tâm xử lý nguyên liệu tre

Xuất khẩu các sản phẩm từ tre

Phát triển cộng đồng bản địa

Cung cấp các dịch vụ

Cung cấp giống cây tầm vông

Xây dựng vùng nguyên liệu

Khai thác và xử lí cây tầm vông thô

Xuất khẩu tầm vông quốc tế

Xúc tiến thương mại

Video

Liên hệ ngay

Đơn vị thành viên

Đối tác